Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ALSZorgThuis B.V. (“AZT”) 2018

 1. 1.      Algemeen

In deze Algemene Voorwaarden wordt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven, verstaan onder:

Offerte:                        een schriftelijke en gedetailleerde aanbieding van Opdrachtnemer voor het verrichten van één of meer Opdrachten.

Opdracht:                    het bemiddelen tussen derden en de Opdrachtgever met als doel dat er tussen de Opdrachtgever en de derde een rechtstreekse overeenkomst van opdracht of geneeskundige behandelingsovereenkomst tot stand kan komen en/of het verlenen van administratieve coördinatie of ondersteuning.

Opdrachtgever:           de wederpartij van Opdrachtnemer bij het aangaan van en de uitvoering van een Overeenkomst

Opdrachtnemer:          ALSZorgThuis B.V. gevestigd te 4336 GT, Middelburg aan de J.G. Schorerstraat 63 Geregistreerd onder KvK nummer 70661456

Overeenkomst:           een overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van één of meer Opdrachten door Opdrachtnemer.

Voorwaarden:              deze algemene voorwaarden

 

 1. 2.      Toepasselijkheid

2.1.     De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten van Opdrachtnemer, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

2.2.     De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij in de Overeenkomst nadrukkelijk anders bepaald.

2.3.     In geval van tegenstijdigheid van het bepaalde in deze Voorwaarden en de Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

 

 1. 3.      Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

3.1.     Alle aanbiedingen en Offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld en hebben een geldigheid van maximaal 4 weken. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan Offertes en Overeenkomsten voor toekomstige Overeenkomsten.

3.2.     Bij wijzigingen in de Offerte en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, zal een nieuwe schriftelijke Offerte opgesteld worden, waarbij de vorige Offerte komt te vervallen.

3.3.     Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor Offertes zonder opgaaf van redenen in te trekken.

3.4.     Uitsluitend door middel van een door beide partijen rechtsgeldig ondertekende Overeenkomst, komt een Opdracht tot stand.

3.5.     Indien een Overeenkomst wordt gesloten met twee of meer Opdrachtgevers, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst.

3.6.     De tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen maximale duur en eventuele beëindigingdatum van een Opdracht, wordt bij het opstellen van de Opdracht schriftelijk vastgelegd in een Overeenkomst.

3.7.     De Opdracht eindigt op het moment dat de Opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen maximale duur van de Opdracht.

 

 1. 4.      Vergoeding

4.1.     De Opdrachtgever is, indien van toepassing, aan AZT een vergoeding verschuldigd ter grootte van het in de Overeenkomst vermelde bedrag.

4.2.     De Tarieven in Offertes en Overeenkomsten zijn exclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

4.3.     De vergoeding is ter dekking van de in de Overeenkomst genoemde activiteiten en diensten van AZT. Eventueel aanvullende kosten voor overige activiteiten en/of instrumenten worden in overleg met de Opdrachtgever separaat in rekening gebracht.

4.4.     Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze voortvloeien uit aanvullingen en/of wijzigingen van de Opdracht of wanneer er van overheidswege maatregelen worden opgelegd, die kostenverhogend werken.

 1. 5.      Werving

5.1.     Opdrachtnemer zal zich -in geval van een wervingsopdracht- inspannen om binnen in de Overeenkomst afgesproken termijn en op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens kandidaten te selecteren die zoveel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de Opdrachtgever.

5.2.     Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst zich hier niet tegen verzet, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3.     De Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de werving.

5.4.     Het is de Opdrachtgever zonder toestemming van AZT niet toegestaan om gedurende één jaar na het eindigen van een Overeenkomst met een kandidaat welke door AZT is voorgesteld en door de Opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een Overeenkomst aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.

 

 1. 6.      Non-discriminatie

6.1.     Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de wervingswerkzaamheden van AZT, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de eisen gesteld in de Overeenkomst.

 

 1. 7.      Keuze kandidaat

7.1.     De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat.

7.2.     AZT is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de Opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten van AZT.

7.3.     Eventuele aansprakelijkheid van AZT is in dat geval beperkt tot de directe schade van de Opdrachtgever en is beperkt tot het beloop van het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheid verzekeraars.

7.4.     AZT kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade- als gevolg van handelen en/of nalaten van een door AZT geïntroduceerde kandidaat met wie de Opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden (mede) als gevolg van de Overeenkomst met AZT een overeenkomst van welke aard dan ook is aangegaan.

 

 1. 8.      Betaling

8.1.     Facturering van de werkzaamheden o.a. in het kader van administratieve coördinatie of ondersteuning zal plaatsvinden op maandelijkse basis.

8.2.     Opdrachtgever zal zorg dragen voor betaling van de factuur van Opdrachtnemer binnen 21 dagen na dagtekening van de factuur die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft verzonden.

8.3.     Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in het tweede lid genoemde betalingstermijn, is Opdrachtgever, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling van Opdrachtnemer is vereist, vergoeding van de wettelijke handelsrente verschuldigd.

8.4.     Ingeval van invordering van het verschuldigde bedrag c.q. een deel daarvan zijn de kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van de Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten in ieder geval 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van EUR 40,-.

8.5.     Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tussentijdse facturen te zenden aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer kan te allen tijde vooruitbetaling en zekerheid voor de betaling verlangen van Opdrachtgever. 

 

 

 1. 9.      Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

9.1.     Indien de Opdrachtgever niet nakomt, op andere wijze in verzuim is of wanneer Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen welke voor hem uit een met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van een verbintenis met de Opdrachtgever op te schorten tot voldoening van zijn vordering plaatsvindt, indien tussen de vordering en de Opdracht voldoende samenhang bestaat om deze opschorting te rechtvaardigen.

9.2.     Opschorting door Opdrachtnemer laat onverlet de gehoudenheid van Opdrachtgever tot haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

9.3.     Iedere tekortkoming van de Opdrachtgever in de nakoming van een van haar verbintenissen met Opdrachtnemer, verschaft Opdrachtnemer de bevoegdheid om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

9.4.     Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van Opdrachtgever en/of (haar) derden als gevolg van de opschorting of ontbinding.

 

 1. 10.    Beëindiging van de Overeenkomst

10.1.   Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tot werving intrekt of beëindigt, voordat een kandidaat is geaccepteerd of voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de Overeenkomst is verstreken, is AZT gerechtigd de Opdrachtgever de in artikel 4.3 en 4.4. genoemde kosten voor activiteiten en/of instrument in rekening te brengen.

10.2.   Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen te allen tijde de Overeenkomst van Opdracht schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

10.3.   Opzegging dient schriftelijk te geschieden en zal niet leiden tot aansprakelijkheid voor eventuele schade die de wederpartij daardoor lijdt.

10.4.   Op het moment van opzegging van de Overeenkomst worden alle bedragen die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn direct opeisbaar.

 1. 11.    Klachten

11.1.   Klachten met betrekking tot verrichtte Opdrachten of een betwisting  van de (de juistheid van) een factuur dienen door Opdrachtgever binnen 7 dagen na het uitvoeren van de Opdracht respectievelijk de factuurdatum schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.

11.2.   Klachten of een betwisting van (de juistheid van) ene factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op noch heeft Opdrachtgever het recht om tot verrekening over te gaan.

 

 1. 12.    Vrijwaringen

12.1.   Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer.

 

 1. 13.    Geheimhouding & Privacy

13.1.   AZT verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de Overeenkomst ontvangen informatie, waarvan zij weet en/of kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.

13.2.   Gegevens van o.a. kandidaten dienen door de Opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

13.3.   Opdrachtnemer verstrekt alleen dan enige gegevens aan derden indien (i) dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, (ii) er een noodzaak toe bestaat vanwege het directe belang van de Opdrachtnemer, of (iii) indien daartoe een wettelijke plicht bestaat (waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

 1. 14.    Geschillen en toepasselijk recht

14.1.   Ingeval van geschillen, betrekking hebbende op de door partijen ondertekende Overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation.

14.2.   Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten.

14.3.   Partijen wonen de eerste mediationbijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn partijen vrij de mediation op ieder gewenst moment te beëindigen. De mediation vangt aan op het moment dat partijen de eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst bijwonen.

14.4.    Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Middelburg of de relevante klachtencommissie waarbij de Opdrachtnemer is aangesloten.

14.5.   Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever inclusief deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

 1. 15.    Slotbepalingen

15.1.   Deze Voorwaarden treden in werking op 13-03-2018.

15.2.   Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigede bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen.

15.3.   Deze Voorwaarden liggen bij Opdrachtnemer op kantoor ter inzage. Gedrukte en/of digitale exemplaren van deze Voorwaarden zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.