Privacy statement

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van ALS Zorg Thuis, KvK:

70661456 aan de J.G. Schorerstraat 63, 4336 GT te Middelburg. In deze privacyverklaring vertellen

wij u hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan.

Gegevens over uw gezondheid zijn gevoelig, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

bepaalt dan ook dat dit zogeheten bijzondere persoonsgegevens zijn. En dat wij deze gegevens alleen

mogen gebruiken als aan bijzondere voorwaarden wordt voldaan. Het gaat hierbij niet alleen om

medische gegevens die artsen vaststellen en vastleggen, maar om alle gegevens over uw gezondheid.

ALS Zorg Thuis is gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Dat houdt in dat wij in principe geen

persoonsgegevens aan anderen mogen verstrekken behalve met degenen die rechtstreeks betrokken

zijn bij uw behandeling en met hun waarnemers of vervangers. Wij zorgen er voor dat wij hierbij

voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens nemen wij heel serieus en daarom hebben wij passende

maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd

zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wij verwerken uw persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens, alleen in het kader

van onze dienstverlening zoals vooraf met uw gecommuniceerd. Wij zullen uw persoonsgegevens

dus niet verkopen aan derden.

Met partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst

om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Overigens

bestaat altijd de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan

autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke

verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Als er wijzigingen zijn met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens zullen wij u hierover

informeren en wanneer nodig om toestemming vragen. Onze website maakt geen gebruik van

cookies.

Persoonsgegevens die wij gebruiken voor onze dienstverlening of daarmee samenhangen bewaren

conform wettelijke bepalingen. Voor uw medisch dossier geldt een bewaartermijn van minimaal 15

jaar.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en hebt u het recht op

gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van

uw persoonsgegevens sturen naar info@als-zorgthuis.nl.

Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,

de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons